دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

بازدید امور شاهد اداره کل به همراه بازرسین وزارتی
مربوط به کلاس :