دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

ارتباط باما
تاریخ : ۱۷ مهر ۱۳۹۷

در صور ت داشتن پیام به مدیر از طریق ارسال پیام اقدام نمائید 

تلفن های آموزشگاه  33324469 (دفتر معاونین) و 33331859(دفتر مدیر) - شماره پیامرسان و سروش09300957310

آدرس پست الکترونیک آموزشگاه: sh.mot1396@gmail.com