دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: یازدهم ریاضی دو

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی فیزیک فیزیک دینی دینی فیزیک آز علوم
یکشنبه زبان انگلیسی فارسی تاریخ تاریخ آمار آمار شیمی شیمی
دوشنبه فارسی فارسی هندسه 2 نگارش2 کارآفرینی کارآفرینی فیزیک فیزیک
سه شنبه حسابان حسابان هندسه 2 هندسه 2 عربی عربی محیط زیست محیط زیست
چهارشنبه زمین زمین ورزش ورزش حسابان حسابان شیمی شیمی
پنجشنبه