دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی فیزیک فیزیک دینی دینی فیزیک آز علوم
یکشنبه زبان انگلیسی فارسی تاریخ تاریخ آمار آمار شیمی شیمی
دوشنبه فارسی فارسی هندسه 2 نگارش2 کارآفرینی کارآفرینی فیزیک فیزیک
سه شنبه حسابان حسابان هندسه 2 هندسه 2 عربی عربی محیط زیست محیط زیست
چهارشنبه زمین زمین ورزش ورزش حسابان حسابان شیمی شیمی
پنجشنبه