دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه دینی دینی زبان انگلیسی زبان انگلیسی فیزیک فیزیک فیزیک آز علوم
یکشنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی حسابان حسابان شیمی شیمی آمار آمار
دوشنبه فارسی 2 فارسی 2 نگارش2 هندسه 2 فیزیک فیزیک کارآفرینی کارآفرینی
سه شنبه تاریخ تاریخ شیمی شیمی حسابان حسابان عربی عربی
چهارشنبه ورزش ورزش زمین شناسی زمین شناسی هندسه 2 هندسه 2 محیط زیست محیط زیست
پنجشنبه