دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 دینی دینی فارسی 2 فارسی 2 زبان انگلیسی نگارش
یکشنبه ریاضی 2 ریاضی 2 عربی عربی زیست زیست شیمی شیمی
دوشنبه کارآفرینی کارآفرینی محیط زیست محیط زیست فیزیک 1 فیزیک 1 آز علوم
سه شنبه زیست زیست شیمی شیمی زیست زیست تاریخ تاریخ
چهارشنبه ریاضی 2 ریاضی 2 زبان انگلیسی زبان انگلیسی زمین شناسی زمین شناسی ورزش ورزش
پنجشنبه