دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: یازدهم انسانی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه فارسی 2 فارسی 2 دینی دینی فنون فنون نگارش
یکشنبه فارسی 2 فارسی 2 محیط زیست محیط زیست ریاضی ریاضی عربی تاریخ
دوشنبه عربی عربی کارآفرینی کارآفرینی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی فلسفه
سه شنبه روان شناسی روان شناسی جغرافیا جغرافیا تاریخ تاریخ جامعه شناسی جامعه شناسی
چهارشنبه دینی دینی فلسفه فلسفه ورزش ورزش جغرافیا جامعه شناسی
پنجشنبه