دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه فارسی 2 فارسی 2 دینی دینی فنون فنون نگارش
یکشنبه فارسی 2 فارسی 2 محیط زیست محیط زیست ریاضی ریاضی عربی تاریخ
دوشنبه عربی عربی کارآفرینی کارآفرینی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی فلسفه
سه شنبه روان شناسی روان شناسی جغرافیا جغرافیا تاریخ تاریخ جامعه شناسی جامعه شناسی
چهارشنبه دینی دینی فلسفه فلسفه ورزش ورزش جغرافیا جامعه شناسی
پنجشنبه