دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: دهم انسانی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه فنون فنون زبان انگلیسی زبان انگلیسی ریاضی 1 ریاضی 1 منطق منطق
یکشنبه ورزش ورزش فارسی 1 فارسی 1 تاریخ تاریخ تاریخ عربی
دوشنبه ریاضی 1 دفاعی عربی عربی جامعه جامعه دینی زبان انگلیسی
سه شنبه اقتصاد اقتصاد فارسی 1 فارسی 1 نگارش نگارش دفاعی دفاعی
چهارشنبه تفکر تفکر جغرافیا جغرافیا منطق منطق دینی دینی
پنجشنبه