دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه فیزیک 1 فیزیک 1 ریاضی 1 ریاضی 1 زبان انگلیسی زبان انگلیسی ریاضی 1 ریاضی 1
یکشنبه شیمی شیمی ورزش ورزش فارسی 1 فارسی 1 فیزیک 1
دوشنبه فیزیک 1 فیزیک 1 ریاضی 1 ریاضی 1 دینی دینی تفکر تفکر
سه شنبه نگارش 1 نگارش 1 عربی عربی دفاعی دفاعی شیمی شیمی
چهارشنبه جغرافیا جغرافیا هندسه 1 هندسه 1 آزمایشگاه علوم آزمایشگاه علوم زبان انگلیسی دفاعی
پنجشنبه