دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: دهم ریاضی ب

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه دینی دینی فارسی 1 فارسی 1 فیزیک 1 فیزیک 1 نگارش 1 نگارش 1
یکشنبه تفکر تفکر آزمایشگاه علوم آزمایشگاه علوم ورزش ورزش ریاضی ریاضی
دوشنبه عربی عربی فیزیک 1 فیزیک 1 هندسه هندسه فیزیک 1
سه شنبه جغرافیا جغرافیا ریاضی ریاضی شیمی شیمی دفاعی دفاعی
چهارشنبه شیمی شیمی ریاضی ریاضی زبان انگلیسی زبان انگلیسی دفاعی زبان انگلیسی
پنجشنبه