دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه ریاضی 1 ریاضی 1 فیزیک فیزیک دینی دینی زبان انگلیسی
یکشنبه دفاعی دفاعی فارسی 1 فارسی 1 شیمی شیمی ورزش ورزش
دوشنبه زیست زیست عربی عربی فیزیک فیزیک ریاضی 1 ریاضی 1
سه شنبه آزمایشگاه علوم آزمایشگاه علوم زبان انگلیسی زبان انگلیسی شیمی شیمی نگارش 1 نگارش 1
چهارشنبه زیست دفاعی زیست زیست جغرافیا جغرافیا تفکر تفکر
پنجشنبه