دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی ادبیات ادبیات فارسی فارسی فلسفه ادبیات
یکشنبه عربی ریاضی ریاضی عربی عربی فارسی فارسی
دوشنبه معارف معارف فلسفه فلسفه
سه شنبه جامعه جامعه تاریخ تاریخ جغرافیا جغرافیا زبان انگلیسی زبان انگلیسی
چهارشنبه
پنجشنبه