دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: چهارم انسانی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی ادبیات ادبیات فارسی فارسی فلسفه ادبیات
یکشنبه عربی ریاضی ریاضی عربی عربی فارسی فارسی
دوشنبه معارف معارف فلسفه فلسفه
سه شنبه جامعه جامعه تاریخ تاریخ جغرافیا جغرافیا زبان انگلیسی زبان انگلیسی
چهارشنبه
پنجشنبه