دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

کلاسهای آماده سازی کنکور ویژه دانش آموزان ورودی به پایه دوازدهم از روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 برگزار گردید. توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی

برنامه هفتگی کلاس: چهارم انسانی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه زبان انگلیسی زبان انگلیسی ادبیات ادبیات فارسی فارسی فلسفه ادبیات
یکشنبه عربی ریاضی ریاضی عربی عربی فارسی فارسی
دوشنبه معارف معارف فلسفه فلسفه
سه شنبه جامعه جامعه تاریخ تاریخ جغرافیا جغرافیا زبان انگلیسی زبان انگلیسی
چهارشنبه
پنجشنبه