دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه
یکشنبه شیمی شیمی دیفرانسیل دیفرانسیل فارسی فارسی دیفرانسیل دیفرانسیل
دوشنبه هندسه هندسه فیزیک فیزیک گسسته گسسته معارف معارف
سه شنبه هندسه گسسته فیزیک فیزیک زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
چهارشنبه دیفرانسیل دیفرانسیل شیمی شیمی
پنجشنبه