دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

توجه ..توجه .. دانش آموزان عزیزو اولیای گرامی تغییرات برنامه را از قسمت دانلود فایل دریافت نمایید

برنامه هفتگی کلاس:

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه
یکشنبه دیفرانسیل دیفرانسیل زبان انگلیسی زبان انگلیسی دیفرانسیل دیفرانسیل
دوشنبه فیزیک فیزیک معارف معارف فارسی فارسی هندسه هندسه
سه شنبه شیمی شیمی زبان انگلیسی زبان انگلیسی فیزیک فیزیک
چهارشنبه گسسته گسسته شیمی شیمی دیفرانسیل دیفرانسیل هندسه
پنجشنبه