دبیرستان شاهد شهید مطهری بوشهر

زگهواره تا گور دانش بجوی

اطلاعیه :

سیزده آبان ، روز دانش آموز بر همه شما دانش آموزان عزیز مبارک باد

برنامه هفتگی کلاس: چهارم تجربی

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه ریاضی ریاضی فارسی فارسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی زمین زمین
یکشنبه زیست زیست زیست زیست زبان انگلیسی زبان انگلیسی شیمی شیمی
دوشنبه ریاضی ریاضی شیمی شیمی معارف معارف فیزیک فیزیک
سه شنبه فیزیک فیزیک زیست زیست
چهارشنبه
پنجشنبه